09
Νοέ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ίδρυση και λειτουργία νέων καταλυμάτων κ.α. τουριστικών επιχειρήσεων. Υποβολές από 18/12…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/03/2018.

Προϋπολογισμοί έργων: από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Ποσοστό επιχορήγησης: Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Δικαιούχοι της Δράσης: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την 7/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την 7/11/2017, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.α.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης ποσοστού τουλάχιστον 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου (Ιδιωτική Συμμετοχή = Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου μείον Επιχορήγηση).
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/ μετόχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις.
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου.
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
 • Εκπόνηση και διαχείριση υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: MY COMPANY FINANCE
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2310231557
[email protected]