20
Φεβ

Γιατί να ανοίξετε εταιρεία στην Κύπρο και όχι στη Βουλγαρία

Το τελευταίο χρονικό διάστημα , λόγω της αύξησης της φορολογίας αλλά και των αλλαγών στο ασφαλιστικό , η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματικών και των επιχειρήσεων , αναζητούν τρόπους να μεταφέρουν την δραστηριότητα τους στο εξωτερικό. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για όλες τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες , λόγω της φύσης εργασίας τους.

Ανάμεσα σε αυτούς που σκέφτονται το που θα πάνε για να ανοίξουν την νέα εταιρεία ή να μεταφέρουν την δραστηριότητας τους ή ήδη αυτούς που έχουν καταλήξει που να πάνε υπάρχουν πολύ σημαντικά ερωτηματικά αλλά και σκέψεις κυρίως ως προς την καταλληλότερη επιλογή.

Οι πιο συχνές επιλογές , λόγω διαφήμισης αλλά και πολύπλευρης ενημέρωσης που έχουν δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι είτε για τα θετικά είτε για τα αρνητικά είναι δύο , και πιο συγκεκριμένα η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Σήμερα θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε για ποιους λόγους είναι πιο καλή και ιδανική η επιλογή για Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο από την Βουλγαρία, είτε πριν την σύσταση της εταιρείας είτε και κατά την διάρκεια λειτουργίας της . Ο λόγος της συγκεκριμένης σύγκρισης είναι για να έχει μια εικόνα ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος των κινδύνων που πρόκειται να υποπέσει αλλά και της κατάρριψης της φήμης ότι η Κύπρος είναι πιο ακριβή στα κοστολόγια ίδρυσης και συντήρησης της.

Σε πρώτο χρόνο είναι σημαντικό να δούμε τα πλεονεκτήματα Κυπριακής εταιρείας αλλά και τα προνόμια της.

Τι προσφέρει η Κύπρος :

– 12,5 % φόρο στα κέρδη

– 0% φόρο μερίσματος ( διανομή των κερδών από την εταιρεία στον / στους μετόχους )

– Τα διανεμόμενα κέρδη , όταν δηλωθούν στην φορολογική κατοικία του φυσικού προσώπου και ειδικότερα στην Ελλάδα , φορολογούνται ως προς τον φόρο μερίσματος με 2,5% βάση της ερμηνείας (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016) της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ)της Ελλάδας

– Επίσημη γλώσσα τα Ελληνικά , αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα είναι στα ελληνικά ( καταστατικά , μητρώα εγγραφής , εγγραφή εταιρείας , vies , vat κλπ ) καθώς και τα Αγγλικά.

– ΔΕΝ υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για κανένα από τους μετόχους ακόμα και αν δεν είναι ασφαλισμένος κάπου. ΔΕΝ υπάρχει ο αντίστοιχος ΟΑΕΕ όπως είναι στην Ελλάδα.

– Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την Κύπρο , λόγω διευθυντή και γραμματέα που είναι Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι . Συνεπώς , όπως θα διαπιστώσετε και πιο κάτω είναι πολύ σημαντικό για την κείμενη ελληνική νομοθεσία και την αντιμετώπιση διάφορων θεμάτων

– Η πλειοψηφία του Διοικητικού συμβουλίου είναι από την Κύπρο , συνεπώς από εκεί ορίζονται οι στρατηγικές αποφάσεις .

– Αναγνωρίζεται η έννοια του καταπιστεύματος – trust το οποίο ισχύει στο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας , και έχει την έννοια της ανωνυμίας των μετόχων

– Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογικά κίνητρα για Κύπρο, ο οποίος επιτρέπεται από την Κυπριακή Δημοκρατία , με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας.

– Απλό φορολογικό σύστημα χωρίς γραφειοκρατία

– Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εξοφλήσεις παραστατικών – τιμολογίων μετρητοίς , ανεξαρτήτου ποσού.

– Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο είναι καλύτερη επιλογή μια εταιρεία στη Κύπρο έναντι της Βουλγαρίας αλλά και λοιπών χωρών με ευνοϊκό – προνομιακό φορολογικό συντελεστή ,σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα τα οποία ισχύουν στην Ελληνική νομοθεσία και σχετίζονται με την φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων που είναι στην Ελλάδα:

Δυνατότητα αμφισβήτησης της χώρας φορολόγησης (φορολογική κατοικία)

Το τοπίο σε σχέση με τη φορολογική κατοικία μίας αλλοδαπής εταιρείας (Βουλγαρίας ), είναι ομιχλώδες. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω όροι:

– Έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο,

– Η καταστατική έδρα του βρίσκεται στην Ελλάδα ή

– Ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα

Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις δεν πληρούνται στην περίπτωση μίας αλλοδαπής εταιρείας, αλλά η τρίτη προϋπόθεση χρειάζεται να αναλυθεί περισσότερο, για το λόγο αυτό παραθέτονται τα παρακάτω τα οποία προέρχονται από την παράγραφο του ν. 4172/2013.

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Πραγματική έδρα με μισθωτήριο συμβόλαιο (να περιέχει όλα τα πάγια) και να είναι ανεξάρτητος χώρος , και όχι virtual (εικονικό) γραφείο με συστέγαση με άλλες εταιρείες σε κοινό χώρο

β) τον τόπο που λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις και ασκείται η καθημερινή διοίκηση της εταιρείας

γ) τον τόπο που πραγματοποιείται η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας

δ) τον τόπο που τηρούνται τα βιβλία και φορολογικά στοιχεία της εταιρείας,

ε) τον τόπο που συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο, ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,

στ) τον τόπο κατοικίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω μπορεί να συνεκτιμάται και ο τόπος κατοικίας της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

Συνεπώς γίνεται άμεσα αντιληπτό , σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και το δίκαιο ( γραμματέας , διευθυντής και καταπίστευμα ) το οποίο υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία , μια Κυπριακή εταιρεία είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί ως Ελληνική , ειδικότερα δε αν υπάρχει και πραγματική έδρα. Μέσω αυτής της διαδικασίας , της πραγματικής έδρας ( περιλαμβάνει και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας) οι μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν τα εισοδήματα τους τα οποία έχουν προέλθει από την Κυπριακή εταιρεία στην Ελλάδα με φορολογικό συντελεστή 2.5%.

Σύμφωνα με επίσημη ερμηνεία ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2016 (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016) της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ)της Ελλάδας για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο κυπριακός φόρος εισοδήματος (12,5%) μπορείνα πιστωθεί έναντι του ελληνικού φόρου μερισμάτων (αυξήθηκε πρόσφατα στο 15%).

Σύμφωνα με την ερμηνεία της ΔΟΣ για τις διατάξεις περί φορολογίας μερισμάτων της ΣΑΔΦ, για να υπολογιστεί η ελληνική φορολογία που θαεπιβληθεί σε σύνηθες μέρισμα που πληρώνεται από κυπριακή εταιρεία προς Έλληνα μέτοχο, πρέπει να παραχωρηθεί πίστωση για το φόροπαρακράτησης που έχει καταβληθεί στην Κύπρο (0%) καθώς και για τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλει η κυπριακή εταιρεία σε σχέση με ταφορολογητέα κέρδη της, που ανέρχεται στο 12,5%. Ως αποτέλεσμα, ο επιπρόσθετος φόρος που θα επιβληθεί στην Ελλάδα για μερίσματα απόκυπριακές εταιρείες περιορίζεται στο 2,5%, με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται στο 15%.

Συνεπώς, όλοι όσοι έχουν αλλοδαπή εταιρεία ήδη στη Βουλγαρία θα πρέπει να δουν άμεσα την επικινδυνότητα που υπάρχει και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Όσοι πρόκειται να προχωρήσουν στην ίδρυση ή σύσταση εταιρείας να σκεφτούν σοβαρά το ενδεχόμενο να το πράξουν στη Κύπρο, λόγω των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων. Επίσης είναι λογικό και προφανές πως η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει σωστά και σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες και με ότι ορίζει ο νόμος . Πρέπει να απευθυνθούν σε καταρτισμένους συμβούλους και οικονομολόγους με εμπειρία και τεχνογνωσία τα οποία διακατέχονται επίσης από εχεμύθεια και επαγγελματισμό και μπορούν να γεφυρώσουν τα διαφορετικά φορολογικά δεδομένα των αλλοδαπών χωρών με την Ελλάδα.

Η εταιρεία My Company Finance , προσφέρει την λύση της πραγματικής έδρας σε δικό σας χώρο για την εταιρεία σας με σκοπό να αναπτύξετε την υφιστάμενη δραστηριότητα σας στη Βουλγαρία .

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία My Company Finance για να δούμε διεξοδικά λύσεις και συγκεκριμένες για την υφιστάμενη σας κατάσταση ή για την έναρξη νέας εταιρείας με σωστό, νόμιμο και κυρίως εχέμυθο τρόπο.

Θεσσαλονίκη: 2310231557
Αθήνα: 2118005012


Πηγή: Thestival.gr