21
Αυγ

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να αναπτύξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της προκήρυξης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις

Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ε(5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2). Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης

 

Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

Περίοδος υποβολής

από 20/6/2019 έως 9/9/2019 (ώρα 15:00)

Όροι και προϋποθέσεις:

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά):

  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης.
  • Να έχουν συσταθεί πριν τις 1/1/2018.

 

Τι χρηματοδοτείται:

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Προβολή, προώθηση, δικτύωση

Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. Ως θετικά αξιολογημένες προτάσεις θεωρούνται όλες όσες είναι παραδεκτές.