ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ BUSINESS PLAN

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ BUSINESS PLAN

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ BUSINESS PLAN

Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου – Business Plan – αποτελεί στις ημέρες ένα απαραίτητο εργαλείο για μια σύγχρονη επιχείρηση. Σκοπός του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση , να καθοδηγήσει την διοίκηση προς τις σωστές κατευθύνσεις και να οριοθετήσει μια στρατηγική .

Αποτελεί τον βασικό σταθμό για να οργανωθεί μια δομημένη και ποιοτική επένδυση τόσο για υφιστάμενες όσο και για νεοσύστατες επιχειρήσεις . Το Business Plan είναι βασικό εργαλείο και για την εξεύρεση οικονομικών πόρων – χρηματοδότηση ( τρέχουσα ή μελλοντική ) είτε για κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα ( επενδυτικό σχέδιο ) είτε μέσω ξένων κεφαλαίων ( Venture Capital) είτε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.