ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση του κανονισμού με βάση την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, η αρμόδια εποπτική αρχή πρέπει να προσδιορίσει τα πλέον κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παράβασης.

Πρόκειται για έναν Κανονισμό που καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει καθώς τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι τεράστια και βάζουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μπορεί να φτάσουν έως 20 εκατ. Ευρώ ή έως και το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους.Πρόκειται για το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί για τις πιο σοβαρές παραβάσεις.

Υπάρχει κλιμακωτή προσέγγιση όσον αφορά τα πρόστιμα, π.χ. μια εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί σε πρόστιμο 2% για μη τήρηση των αρχείων της, μη κοινοποιώντας στην εποπτεύουσα αρχή και στο υποκείμενο των δεδομένων την παραβίαση ή μη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων.

Σχετικά Άρθρα