01
Μαρ

Μία Κυπριακή εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του Κυπριακού φορολογικού συστήματος

Μία Κυπριακή εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του Κυπριακού φορολογικού συστήματος

Η ανάγκη για επιβίωση και οικονομική ανάπτυξη των Ελληνικών εταιρειών και επιχειρηματιών, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση επιχειρηματικών κινήσεων όπως είναι η ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας, με αποτέλεσμα η Κύπρος να προσελκύει όλο και περισσότερους επιχειρηματίες για την εγκατάσταση ή και την μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους.

Η Κύπρος αποτελεί πόλο έλξης για εταιρείες και επιχειρηματίες παγκοσμίως οι οποίοι κάνουν σύσταση εταιρείας στην Κύπρο. Ελληνικές εταιρείες μπορούν να απεγκλωβιστούν από το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας και χρησιμοποιώντας το φιλικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την κερδοφορία τους μειώνοντας τις φορολογικές τους εκροές.

Μία Κυπριακή εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του Κυπριακού φορολογικού συστήματος με την φορολόγηση των καθαρών κερδών της με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12.5% που ισχύει στη χώρα. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο όρος και το καθεστώς offshore δεν υφίσταται πλέον, όπως πολύ εσφαλμένα ή και σκόπιμα κάποιοι στο παρελθόν έχουν κατηγορήσει τη χώρα της Κύπρου. Η διαδικασία εγγραφής μιας Κυπριακής εταιρείας είναι απλή και γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι λίγα και απλά.

Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει προτερήματα τραπεζικού απορρήτου για τους εταιρικούς λογαριασμούς. Η Κύπρος έχει συνάψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με πολύ μεγάλο αριθμό χωρών (πάνω από 46 χώρες). Οι συμβάσεις αυτές ρυθμίζουν τη μείωση ή την απαλλαγή της φορολογίας, που επιβάλλεται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σχετικά με τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου όπως είναι ο χαμηλός εταιρικός συντελεστής φορολογίας στο 12,5%, οι ιδιαίτερα φιλικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατία, το γεγονός ότι η συγχώνευση, η διάσπαση και η μεταβίβαση δραστηριοτήτων μπορούν να γίνουν χωρίς φορολογικές επιπτώσεις.

Το σύγχρονο και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα της χώρας στο οποίο οι υπάλληλοι των τραπεζών είναι ενημερωμένοι και εξειδικευμένοι σε θέματα που σχετίζονται με εμπορικές δραστηριότητες. Τα εξαιρετικά πιο χαμηλά επιχειρηματικά έξοδα (όπως νομικά, λογιστικά, κλπ), το διαφανές νομικό και φορολογικό πλαίσιο το οποίο είναι συμβατό με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά άλλα πλεονεκτήματα, έχουν καταστήσει την Κύπρο ως ένα εξαιρετικά σημαντικό κέντρο παροχής υπηρεσιών με διεθνή απήχηση.

Η ραγδαία εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, η ανάγκη για επιβίωση και γρήγορη οικονομική ανάπτυξη των εταιρειών είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες που έχουν συντελέσει στην απόφαση κάποιων επιχειρηματιών να ιδρύσουν μία εταιρεία στην Κύπρο ή και σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό προορισμό. Με τον τρόπο αυτό Θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να κάνουν τις επιχειρήσεις τους ελπιδοφόρες και πάλι.