12
Ιούλ

Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-66 ετών – Προώθηση αυτοαπασχόλησης μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

ΟΑΕΔ

Την ευκαιρία για ίδρυση επιχείρησης με επιδότηση 100% δίνει σε ανέργους το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, με τίτλο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόλησης µέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών».

Το ποσοστό επιδότησης που δικαιούνται οι δικαιούχοι είναι 12.000 ευρώ για σύσταση ατομικής επιχείρησης και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 24.000 ευρώ σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος.

Η χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη των παρακάτω εξόδων για τις νέες επιχειρήσεις:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Λογιστική, νομική υποστήριξη
 • Υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου
 • Προβολή – προώθηση
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος για την πρόσληψη υπαλλήλου
 • Αποσβέσεις παγίων (π.χ. εξοπλισμός)

 

Η νέα δράση προκηρύχτηκε την Παρασκευή 5 Ιουλίου και οι αιτήσεις ξεκινούν το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουλίου. Το σημαντικό είναι πως το πρόγραμμα «τρέχει» με σειρά προτεραιότητας, κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην δέχεται πλέον αιτήσεις.

Πέρα από την ταχύτητα, βέβαια, χρειάζεται και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων για να λάβει ένας δικαιούχος τη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ), ενώ ταυτόχρονα να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητο στοιχείο για την υποβολή της αίτησης είναι η συγγραφή μελέτης, η οποία βαθμολογείται και σε περίπτωση που δεν πληροί τα κριτήρια το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

 1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

 

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις υπαγωγής

 1. Οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει:

α. να είναι ηλικίας 18-66 ετών,

β. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ),

γ. να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο,

δ. να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται:

αα. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής,

ββ. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,

ε. σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31.12.2011.

στ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

 1. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: α) Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), β) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους, γ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), δ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ή ε) Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016.
 2. Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια. Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα εντάσσεται ένα μέλος νομικής οντότητας, αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%. Τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορούν να μεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο (βάσει του οποίου εντάχθηκαν), καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 3. Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

 

Η Ομάδα της Μy Company Finance είναι στη διάθεσή σας για τον Έλεγχο Επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας. Καλέστε μας στο 2310 231557