01
Μαΐ

Ποια είναι η διαδικασία Υποβολής αιτήματος παροχής πληροφοριών από το Υποκείμενο των Δεδομένων

Η Εποπτική Αρχή έχει αρμοδιότητα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από τον GDPR. Για την απάντηση του αιτήματος, ενδεχομένως, να απαιτηθεί συνεργασία με εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αίτημα για πληροφόρηση μπορεί να υποβάλει μόνον το υποκείμενο των δεδομένων που είναι το φυσικό πρόσωπο (πολίτης) στην Εποπτική Αρχή. Στην Αρχή δεν μπορούν να απευθυνθούν γι’ αυτόν τον σκοπό υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία ή φυσικό πρόσωπο για γενικό θέμα που δεν σχετίζεται με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Το αίτημα θα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να απευθυνθείτε στην Αρχή για ερωτήσεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα μιας επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθύνετε στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας, ασκώντας τα δικαιώματά του.

Στόχος αυτού του αιτήματος είναι να λαμβάνουν τα υποκείμενα των δεδομένων τις κατάλληλες πληροφορίες για την άσκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Συνεπώς, αν από το αίτημα προκύπτει ότι απαιτείται εμπλουτισμός της πληροφορίας που υπάρχει δημόσια στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα προβούν οι απαραίτητες προσθήκες από την ίδια.

Για λόγους αμεσότητας, θα ήταν προτιμότερο η επικοινωνία με την Αρχή να είναι άτυπη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν όμως προτιμάτε την έγγραφη απάντηση, μπορείτε να το επισημάνετε ειδικά ώστε η Αρχή να προβεί σε γραπτή απάντηση.

Η Αρχή προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στις υποχρεώσεις της, αλλά λόγω του φόρτου των υποθέσεων που χειρίζεται, οι απαντήσεις της δεν είναι πάντα άμεσες. Στον ΓΚΠΔ δεν ορίζεται χρόνος μέσα στον οποίο η Αρχή οφείλει να απαντήσει εγγράφως. Άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως όταν τίθεται ζήτημα συνεργασίας της Αρχής με εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, απαιτείται αρκετός χρόνος για την ολοκληρωμένη απάντηση ενός αιτήματος.