01
Αυγ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συγκατάθεσης για το GDPR;

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το κανονισμό GDPR. Το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και τους σκοπούς της επεξεργασίας και η συγκατάθεση να έχει δοθεί ελεύθερα. Θεωρείται ότι δόθηκε ελεύθερα αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αληθινή ή ελεύθερη επιλογή ή είναι σε θέση να αρνηθεί ή να αποσύρει τη συγκατάθεση χωρίς να ζημιωθεί.Η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή δήλωση και να λαμβάνεται πριν από την κάθε επεξεργασία. Η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, δεν θίγονται οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργήθηκαν προ της ανάκλησης και εάν δεν υπάρχει νομιμοποιητική βάση που να δικαιολογεί την συνέχιση της επεξεργασίας.Τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται ή να ανωνυμοποιούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.Η ανάκληση πρέπει να είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. Η ενημέρωση για τη δυνατότητα ανάκλησης πρέπει να γίνεται πριν από τη λήψη συγκατάθεσης. Εάν μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιθυμεί τη συνέχιση της επεξεργασίας με άλλη νομιμοποιητική βάση πρέπει να το δηλώσει ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων,

Για να είναι έγκυρη η συγκατάθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

  • την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας,
  • τους σκοπούς επεξεργασίας,
  • το είδος των δεδομένων που θα συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν,
  • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης,
  • πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων, ιδίως σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής επεξεργασίας (δημιουργία προφίλ, διαβίβαση, αναφορά των κινδύνων από τη διαβίβαση αυτή)

Οι συγκαταθέσεις προ της ισχύος του ΓΚΠΔ, που πληρούν τα κριτήρια του ΓΚΠΔ είναι έγκυρες. Για τις περιπτώσεις που δεν τα πληρούν πρέπει να ανανεωθούν ή άλλως να τερματισθεί.