01
Οκτ

Συγκατάθεση Ανηλίκων (έως 16 ετών) και GDPR

Τα παιδιά απαιτούν ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται βάση GDPR.

Αυτή η ειδική προστασία θα πρέπει να ισχύει ιδίως στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εμπορία ή τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρήστη και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί.

Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί.

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αποτελεί βασική έννοια στο δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, με τη συγκατάθεση του υποκειμένου η επεξεργασία από παράνομη καθίσταται νόμιμη. Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ορίζεται για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όσα ισχύουν γενικά για την έννοια της συγκατάθεσης, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος. Σ’ αυτή την περίπτωση σημασία έχει ποιος πρέπει και μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου. Ο ίδιος ο ανήλικος ως υποκείμενο των δεδομένων ή οι γονείς του ως νόμιμοι αντιπρόσωποί του;

Η συγκατάθεση είναι ρητή όταν εκδηλώνεται με τέτοια μέσα ώστε να συνάγεται άμεσα η βούληση του υποκειμένου. Η συγκατάθεση για να είναι ρητή δεν απαιτείται να είναι ακουστικά αισθητή. Ρητή είναι και η συγκατάθεση που παρέχεται αθόρυβα π.χ. με χειρονομίες ή νεύματα, αρκεί να συνάγεται σαφώς η βούληση για συγκατάθεση. Υπάρχει ασάφεια όταν τα άτομα θεωρείται ότι έχουν συγκατατεθεί εάν δεν έχουν απαντήσει σε επιστολή που τους ενημερώνει ότι η απουσία απάντησης ισοδυναμεί με συγκατάθεση. Σε αυτό το είδος κατάστασης, η συμπεριφορά του προσώπου (ή μάλλον η απουσία συμπεριφοράς) εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την επιθυμία του συγκεκριμένου ατόμου να δηλώσει τη συμφωνία του. Το γεγονός ότι το άτομο αυτό δεν προέβη σε θετική πράξη δεν επιτρέπει να συναχθεί ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του. Κατά συνέπεια, δεν εκπληρώνεται η αξίωση της ρητής συγκατάθεσης.